چگونه با Comcare تماس بگیریم - Farsi / فارسی | Comcare
Use space to open navigation items
Learn more about good work
Get the latest national work health and safety news and evidence.

چگونه با Comcare تماس بگیریم - Farsi / فارسی

Comcare نهاد ملی سلامت و ایمنی کار و مسئول پرداخت به کارگران است.

ما یک سیاست‌گذار دولتی، بیمه‌گر، مدیر دعاوی و مجری رویه ها هستیم. ما با کارگران و کارفرمایان و اتحادیه‌ها در ترغیب و ایجاد محیط کار سالم و امن مشارکت داریم.

اگر نیاز به ترجمه شفاهی اطلاعات این تارنما دارید یا می‌خواهید در حضور مترجم شفاهی با ما صحبت کنید، لطفا با Translation and Interpreting Service (TIS National) به شماره 450 131 (در استرالیا) یا 8332 9268 613+ (خارج از استرالیا) تماس بگیرید. TIS Nationa خدمات ترجمه شفاهی به بیش از 160 زبان ارایه می‌دهد.

وقتی با TIS Nationa تماس می‌گیرید، یک اپراتور انگلیسی زبان با شما احوالپرسی کرده و سوال خواهد کرد که به مترجم شفاهی چه زبانی نیاز دارید. سپس شما را منتظر گذاشته و مترجم شفاهی در دسترس را جستجو خواهد کرد.

اگر مترجمی به زبان شما در دسترس باشد، اپراتور به همراه مترجم شفاهی به شما وصل شده و سوال می‌کند که می‌خواهید با چه سازمانی تماس بگیرید. به مترجم بگویید که می خواهید با Comcare تماس بگیرید و شماره تلفن Comcare
979 366 1300 است.

اگر مترجمی به زبان شما در دسترس نباشد، اپراتور از شما می‌خواهد دوباره تماس بگیرید.

Page last reviewed: 14 February 2020
Get updates from us
Subscribe
Subscribe to Comcare eNews to receive information from the national work health and safety authority.

Comcare
GPO Box 9905, Canberra, ACT 2601
1300 366 979 | www.comcare.gov.au

Date printed 03 Feb 2023

https://www.comcare.gov.au/about/contact/contact-us/farsi