Access to our Brisbane, Canberra and Melbourne offices is currently restricted. To visit us at these locations, call 1300 366 979 to arrange an appointment.

Paano kokontakin ang Comcare - Tagalog

Ang Comcare ay ang pambansang awtoridad sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho, at kompensasyon sa mga manggagawa.

Kami ay regulator, insurer, tagapangasiwa ng mga claim at administrador ng pakana ng pamahalaan. Nakikipagsosyo rin kami sa mga manggagawa, kanilang mga taga-empleyo at mga unyon upang itaguyod at paganahin ang ligtas at hindi nagdudulot ng sakit na trabaho.

Kung kailangan mo ng tulong sa pag-interpret ng impormasyon sa website na ito o makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng isang interpreter, kontakin ang Translation and Interpreting Service (TIS National) sa 131 450 (sa loob ng Australia) o +613 9268 8332 (sa labas ng Australia). Ang TIS National ay naglalaan ng mga serbisyo ng interpreter sa higit sa 160 wika.

Kapag tinatawagan mo ang TIS National, babatiin ka ng isang operator na nagsasalita sa wikang Ingles na magtatanong sa iyo kung aling interpreter ng wika ang kailangan mo. Pagkatapos, pahihintayin ka nang sandali sa telepono habang naghahanap ang operator ng makukuhang interpreter.

Kung mayroong interpreter sa iyong wika, ikokonekta ka ng operator sa interpreter at tatanungin niya sa iyo kung anong organisasyon ang nais mong kontakin. Ipaalam sa interpreter na nais mong kontakin ang Comcare at ang numero ng telepono ng Comcare ay  1300 366 979.

Kung walang makukuhang interpreter sa iyong wika, hihilingin sa iyo ng operator na tumawag muli mamaya.

Page last reviewed: 14 February 2020

Comcare
GPO Box 9905, Canberra, ACT 2601
1300 366 979 | www.comcare.gov.au

Date printed 02 Mar 2024

https://www.comcare.gov.au/about/contact/contact-us/tagalog