วิธีการติดต่อ Comcare - Thai / ไทย | Comcare
Use space to open navigation items
Learn more about good work
Get the latest national work health and safety news and evidence.

วิธีการติดต่อ Comcare - Thai / ไทย

Comcare คือหน่วยงานชดเชยด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและพนักงานระดับชาติ

เราเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล ผู้รับประกันภัย ผู้จัดการการเรียกร้องสินไหมและผู้ดูแลโครงการ นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับพนักงาน นายจ้างและสหภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมและทำให้งานมีความปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตีความข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือเพื่อพูดคุยกับเราผ่านล่าม โปรดติดต่อ บริการแปลภาษาและล่าม (TIS National ที่เบอร์ 131 450 (ภายในออสเตรเลีย) หรือ +613 9268 8332 (นอกประเทศออสเตรเลีย) TIS National ให้บริการล่ามมากกว่า 160 ภาษา

เมื่อคุณโทรหา TIS National คุณจะได้รับการกล่าวต้อนรับจากพนักงานรับโทรศัพท์ที่พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะถามว่าคุณต้องการล่ามที่พูดภาษาใด จากนั้นพนักงานรับโทรศัพท์จะให้คุณรอสายขณะที่พนักงานดำเนินการหาล่ามที่พร้อมให้บริการ

หากล่ามที่พูดภาษาของคุณพร้อมให้บริการ พนักงานรับโทรศัพท์ะเชื่อมต่อสายของคุณกับล่ามและถามคุณว่าต้องการติดต่อหน่วยงานใด โปรดแจ้งให้ล่ามทราบว่าคุณต้องการติดต่อ Comcare และหมายเลขโทรศัพท์ของ Comcare คือ 1300 366 979

หากไม่มีล่ามที่พูดภาษาของคุณพร้อมให้บริการ พนักงานรับโทรศัพท์จะขอให้คุณโทรกลับในภายหลัง

Page last reviewed: 14 February 2020
Get updates from us
Subscribe
Subscribe to Comcare eNews to receive information from the national work health and safety authority.

Comcare
GPO Box 9905, Canberra, ACT 2601
1300 366 979 | www.comcare.gov.au

Date printed 03 Feb 2023

https://www.comcare.gov.au/about/contact/contact-us/thai