Entry into Comcare’s offices is restricted due to COVID-19. Ongoing lockdowns may result in service delays. Be assured that we are still working and available to assist you. We appreciate your understanding and apologise for any inconvenience. Find out how you can contact us during this time.

Use space to open navigation items
Learn more about good work
Get the latest national work health and safety news and evidence.

Cách liên hệ với Comcare - Vietnamese / Tiếng Việt

Comcare là cơ quan quốc gia về sức khỏe, an toàn lao động, và bồi thường cho người lao động.

Chúng tôi là một cơ quan điều hành, công ty bảo hiểm, quản lý khiếu nại và quản trị chương trình trực thuộc chính phủ. Chúng tôi cũng hợp tác với người lao động, chủ sử dụng lao động và các nghiệp đoàn để thúc đẩy và tạo nên các công việc an toàn và lành mạnh.

Nếu quý vị cần trợ giúp để dịch thông tin trên trang web này hoặc để nói chuyện với chúng tôi thông qua một thông dịch viên, hãy liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS National) theo số 131 450 (trong nước Úc) hoặc +613 9268 8332 (ngoài nước Úc). TIS National cung cấp dịch vụ thông dịch viên trong hơn 160 ngôn ngữ.

Khi quý vị gọi cho TIS National, một nhân viên điều hành nói tiếng Anh sẽ chào hỏi quý vị và sẽ hỏi quý vị cần thông dịch ngôn ngữ nào. Sau đó, quý vị sẽ giữ máy chờ trong lúc nhân viên điều hành tìm kiếm một thông dịch viên có sẵn.

Nếu có thông dịch viên bằng ngôn ngữ của quý vị, nhân viên điều hành sẽ kết nối quý vị với thông dịch viên và hỏi quý vị cần liên hệ với tổ chức nào. Hãy cho thông dịch viên biết quý vị muốn liên hệ với Comcare và số điện thoại của Comcare là 1300 366 979.

Nếu không có thông dịch viên trong ngôn ngữ của quý vị thì nhân viên điều hành sẽ đề nghị quý vị gọi lại sớm.

Page last reviewed: 14 February 2020
Get updates from us
Subscribe
Subscribe to Comcare eNews to receive information from the national work health and safety authority.

Comcare
GPO Box 9905, Canberra, ACT 2601
1300 366 979 | www.comcare.gov.au

Date printed 21 Oct 2021

https://www.comcare.gov.au/about/contact/contact-us/vietnamese